Regulamin sklepu

§1 Definicje

1.1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu do Klienta przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

1.3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczenia Towaru :
a) InPost sp. z o.o.
b) Firma kurierska GLS

1.4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.5. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, utworzony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

1.6. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego wybrane, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane razem z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.7. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9. Regulamin – niniejszy regulamin.

1.10. Rejestracja – czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.11. Sprzedawca – eM-Greg Grzegorz Mudry, ul. Asnyka 17 kl.3 m.12, 59-220 Legnica, NIP 691-216-82-93

1.12. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, za pomocą których Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.fabryka81.pl

1.13. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.15. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.16 Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia , prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§2  Postanowienia ogólne

2.1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.fabryka-naklejek.com prowadzony jest przez firmę eM-Greg Grzegorz Mudry, z siedzibą przy ul. Asnyka 17 kl.3 m.12 w Legnicy, NIP : 691-216-82-93, REGON : 020893689

2.2. Regulamin ten określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.fabryka-naklejek.com,  zwanym dalej „Sklepem”.

2.3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie mogą być dokonywane poprzez witrynę internetową www.fabryka81.pl

2.4. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w walucie PLN i są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

2.5. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.6. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca dla stron transakcji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu czy też wycofania dowolnego produktu oraz prowadzenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu i wprowadzania w nich zmian w dowolnym czasie.

§3 Składanie i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz zamówienia.

3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail informujący, że Zamówienie zostało w Sklepie złożone. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi w momencie wysłania przez Sprzedawcę odrębnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3.3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, lub w przypadku braku możliwości dokonania autoryzacji zamówienia.

3.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

3.6. Towar wysyłany jest w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

3.7. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu adres zamawiającego, za pośrednictwem Dostawcy. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

3.8. Klient wraz z produktem otrzymuje paragon lub fakturę VAT (na wyraźne życzenie Klienta).

3.9. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia przed wysyłką towaru informując o tym Sklep za pośrednictwem poczty e-mail.

3.10. Zamówienia potwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.

§4 Koszty wysyłki

4.1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem InPost sp. z o.o. lub firmy kurierskiej GLS a koszt dostawy ponosi Klient. Koszt wysyłki naliczony jest po podsumowaniu w formularzu zamówienia. Koszty dostawy wynoszą następująco:

  • Przesyłka InPost Paczkomaty – 18,00 zł
  • Przesyłka kurierska GLS – 20,00 zł

4.2. Koszt wysyłki zagranicznej towaru ustalany jest indywidualnie.

§5 Formy płatności

5.1. Zapłaty za zamówiony towar należy dokonać na wskazane konto bankowe lub podczas składania zamówienia za pośrednictwem płatności online – Przelewy24.

eM-Greg Grzegorz Mudry
ul. Asnyka 17 kl.3 m.12
59-220 Legnica

69 2490 0005 0000 4530 6005 0376 (Alior Bank)
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

5.2. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty/przelewu za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.

§6  Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować:
– w formie pisemnej na adres Sprzedawcy : eM-Greg Grzegorz Mudry, ul. Asnyka 17 kl. 3 m.12, 59-220 Legnica
– w formie elektronicznej na adres : info@fabryka81.pl

6.2. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży  zgłoszonej przez Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.3 Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z własnym opisem wady produktu.

6.4 Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania towaru przez Klienta, niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6.5 W przypadku uznania reklamacji Klient otrzymuje towar naprawiony lub nowy, który zostanie wysłany na koszt Sprzedającego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy wolny od wad, Klient otrzyma zwrot równowartości ceny towaru. Warunkiem dokonania zwrotu jest nadesłanie zwracanego towaru wraz z podpisanym dokumentem zwrotu oraz dowodem zakupu.

6.6 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7 Zwroty

7.1 Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

7.2 Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru do Klienta.

7.3 Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to można złożyć w dowolnej formie :
– osobiście w siedzibie firmy,
– listownie pod adresem : eM-Greg Grzegorz Mudry, ul. Asnyka 17 kl.3 m.12, 59-220 Legnica
– telefonicznie pod nr : 793 199 906
– mailowo : info@fabryka81.pl

Aby termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży został zachowany, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

7.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą.

7.5 Umowa Sprzedaży przestaje istnieć w momencie gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie ofertę Klienta.

7.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

7.7 Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy najszybciej jak jest to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.8  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty bezpośrednio związane tylko ze zwrotem Towaru do Sprzedawcy.

7.9 Sprzedawca może obciążyć Klienta odpowiedzialnością za szkody Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

7.10 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto Klienta w sposób nie powodujący obciążenia Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.11 Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

7.12 W przypadku bezzasadnego odesłania Towaru lub powrotu na skutek nieodebrania Towaru w wyznaczonym terminie, Klient otrzyma zwrot Towaru po opłaceniu kosztów ponownej wysyłki zgodnie z  §4

§8 Ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych Klientów, które są przekazane dobrowolnie Sprzedawcy, w ramach rejestracji konta, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. 

8.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3 Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak podania określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku gdy Klient składa Zamówienie bez Rejestracji Konta Klienta.

8.4 Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo do :

a) żądania dostępu do ich treści oraz poprawiania tych danych

b) sprostowania danych

c) usunięcia danych

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) przeniesienia danych

g) złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, 00-193, ul. Stawki 2.

8.5 Dane osobowe będą przetwarzane na tyle długo, na ile będą konieczne do realizacji celów opisanych w pkt. 8.2 lub do momentu wycofania zgody przez Klienta (wyłączając sytuacje gdy przetwarzanie danych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego). 

8.6 Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, zwłaszcza w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo odmowy usunięcia danych osobowych, jeśli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności prawnej Klienta.

8.7 Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8.8 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie jaki konieczny jest do zrealizowania Dostawy.

8.9 W przypadku wybrania płatności poprzez system PayPal, jego dane osobowe przekazywane są w zakresie niezbędnym do realizacji płatności firmie PayPal Holdings, Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, Stany Zjednoczone. 

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Zamawiający przystępując do składania Zamówienia akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, który staje się integralną częścią Umowy Sprzedaży.

9.2 Firma eM-Greg Grzegorz Mudry zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie fabryka81.pl

9.3 W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Shopping Cart